Het leven in Taizé: OOK JOU TAIZÉACTIVITEITEN KUNNEN HIER GRATIS GEPLAATST WORDEN. KLIK OP DEZE BALK EN STUUR EEN E-MAIL.
Inhoudsopgave onderstaand verhaal over taizé
1-2 Praktische informatie 6 Pelgrimage van vertrouwen 14-15 De middag
2-3 Wie zijn Taizé? 7-9 De geschiedenis van taizé 16-17 De avond
3 Wat is Taizé? 10 Een week in taizé 18-19 Andere gebeurtenissen
3-5 De bezoekers 11-14 De morgen 19-21 De reis met de noord-nederlandbus

1 >

Er worden vanuit verschillende plaatsen in Nederland een jongerenreizen naar Taizé georganiseerd. 

Deze informatie is bedoeld voor jongeren uit Nederland die geďnteresseerd zijn in een bezoek aan de broedergemeenschap in Taizé (Frankrijk). Dit bericht geeft een globaal beeld van Taizé, want iedereen ervaart Taizé uiteindelijk natuurlijk op zijn of haar eigen manier.

In het laatste hoofdstuk staat praktische informatie over de jongerenreis naar Taizé met de Noord-Nederland bus.

We hopen dat voor de deelnemers de reis naar Taizé een onvergetelijke ervaring zal worden!

De oecumenische broederschap van Taizé wil geen beweging voor zichzelf zijn. Het is de bedoeling dat de inspiratie van Taizé een plaats krijgt binnen de geloofsgemeenschappen waar de bezoekers van Taizé thuis zijn. Misschien zullen we door deze reis naar Taizé ook in onze streek iets ervaren van die spiritualiteit!

2 >

Iedereen die meegaat wensen we een goede, gezellige en inspirerende reis toe!

Wie zijn Taizé?  
Oprichter en prior van deze gemeenschap is de 90 jaar geworden frčre (broeder) Roger, die nog steeds heel veel mensen -onder wie opvallend veel jongeren aanspreekt. Over hem kun je meer lezen in het volgende hoofdstuk over de geschiedenis van Taizé. De broeders komen uit verschillende landen en werelddelen, uit 22 verschillende kerken, uit verschillende milieus en zij hebben gevarieerde opleidingen en werkzaamheden. Ook hun leeftijden zijn zeer uiteenlopend: van 'in de twintig' tot. laten we zeggen, 'op leeftijd'. Ondanks deze grote verscheidenheid delen de broeders ontzettend veel met elkaar.

Drie keer per dag komen ze bij elkaar voor gebed. Deze gebedsdiensten functio­neren voor de broeders als een soort 'as', waar omheen de andere bezigheden van de dag plaats vinden.

3 >

Dit ritme van gebedsdiensten en vele andere bezigheden wordt niet door de broeders alleen beleefd. Er zijn ook jongeren die voor wat langere tijd in Taizé zijn en zo dus ook meewerken en meeleven in de gemeenschap.

Wat is Taizé?

Taizé is de naam van een klein -niet in de atlas terug te vinden- dorpje in het franse Bourgondië. Om toch nog iets preciezer te zijn: je vindt het zo'n tien ki­lometer boven de oude stad Cluny.

In dit kleine dorp wonen ongeveer 100 ingetreden protestantse en rooms-katholieke broeders. Samen met nog een aantal broeders dat meeleeft in sloppenwijken in andere delen van de wereld, vormen zij de 'oecumenische broedergemeen-schap van Taizé.

De bezoekers

En ten slotte zijn er natuurlijk de bezoekers. Taizé ontvangt per jaar duizenden jongeren vanuit de hele wereld.

4 >

Veertig weken in een jaar zijn er intercontinentale ontmoetingen en zijn jongeren dus welkom om van zondag tot zondag, een week mee te doen in het leven van de gemeenschap.

Voor de bezoekers is er, buiten de gebedsdiensten om, een speciaal programma waarover meer in één van de volgende hoofdstukken.

Er is hierbij sprake van in­dividuele ruimte die je kunt vinden in de gebedsdiensten en van gemeenschappelijke activiteiten in bijvoorbeeld de gespreksgroepen. Daarnaast geeft de combinatie van de serieuze, bezinnende kant van de ontmoetingen en de gemoedelijke gezelligheid en lol, (wat zo dicht naast elkaar kan bestaan), misschien een klein beetje de sfeer van zo'n week aan. Het is moeilijk om een volledig en eensluidend beeld te geven, omdat iedereen zo heel eigen belevingen aan Taizé heeft.

5 >

De hoogtepunten, wat betreft aantallen jongeren, liggen in de zomervakantie en met Pasen. Er kunnen dan soms jongeren uit zo'n 60 verschillende landen tegelijk bijeen zijn. Het afgelopen decennium is gekenmerkt door een sterk toenemende aanwezigheid van jongeren uit Oost Europa. Bij deze intercontinentale ontmoetingen zijn echter ook jongeren uit Azië, Afrika en Latijns Amerika aanwezig. Zij verblijven doorgaans voor wat langere tijd in Taizé. Sommigen van hen bezoeken, na een tijdje in Taizé te zijn geweest, kerkgemeenschappen in Europa. Al met al is dus ook de bezoekersgroep een bonte mengeling van nationaliteiten, kerkelijke achtergronden -ook horen sommigen van hen niet bij een kerk- milieus, leeftijden, meningen, politieke voorkeuren enz. enz. Toch ontdekken ook veel van hen in Taizé dat er een hoop te delen valt. Het samen op zoek zijn spreekt veel van hen aan. Je komt er dus allerminst een clubje 'Jezusfreaks' of 'beminde ge­lovigen' tegen. Wel mensen die vragen en zoeken.

6 >

Pelgrimage van vertrouwen

Naast de weken van ontmoeting in Taizé zelf, organiseert de gemeenschap ook ieder jaar rond de jaarwisseling een Europese jongerenbijeenkomst in één van de grote steden van Europa. Deze ontmoetingen worden ook wel 'een pelgrimage van vertrouwen op aarde' genoemd.
Het idee van vertrouwen is essentieel in Taizé. Mensen zijn op zoek naar ver­trouwen in elkaar, vertrouwen tussen volken en groepen, naar vertrouwen in God en vertrouwen in liefde. Solidariteit, eenvoud, innerlijk leven, verzoening en lief­de zijn belangrijke woorden voor de gemeenschap in Taizé. Bijzonder is dat het in Taizé niet bij woorden blijft, maar dat deze woorden in het leven daar daad­werkelijk terug te vinden zijn. Intussen blijft Taizé erop gericht dat mensen toch vooral dat wat zij meemaken in Taizé, mee terugnemen naar huis om er in hun eigen omgeving iets mee te doen. De ervaringen van Taizé mogen niet als een beweging op zich worden gezien.

7 >

De geschiedenis van Taizé

In 1940 vestigt de 25-jarige Roger Schutz vanuit Zwitserland zich in het bijna verlaten dorp Taizé. In Taizé komt hij in aanraking met het grote vluchtelingen­probleem tijdens de wereldoorlog. Hij verbergt vluchtelingen in zijn huis. voor het merendeel joden, die vluchten uit het gebied dat door de nazi's is bezet. Verder neemt hij zwerf kinderen in zijn huis op. Na twee jaar wordt het te gevaarlijk en moet hij Taizé verlaten. Meteen na de oorlog komt hij terug met enkele vrienden. Samen zetten zij het werk voort. Zij vangen nu ook veel Duitse gevangenen op. Het gemeenschapsleven met de gezamenlijke gebedsvieringen spreekt enkele andere jongens aan. Ook zij sluiten zich aan bij de gemeenschap.

Op het Paasfeest van 1949 legt de groep van inmiddels zeven protestantse jon­gens de kloostergeloften af; zij verbinden zich tot gemeenschapsleven en celi­baat. Geleidelijk treden andere broeders toe.

8 >

Na 1965 (het tweede Vaticaans concilie) nemen ook katholieke broeders deel aan het gemeenschapsleven van Taizé. Voor die tijd moesten katholieke jongens breken met hun moederkerk om in te treden, wat tegen de ideeën van Roger Schutz inging.

In de loop van de tijd krijgt de gemeenschap van Taizé steeds meer oecumeni­sche en internationale contacten.

De broeders zetten vanuit het idee van 'leven in solidariteit' kleine gemeenschappen (fraterniteiten) op in bv. Azië en Afrika, om zo te leven met de allerarmsten. Internationale waardering blijkt uit de toe­kenning van de Nobelprijs aan frčre Roger.
Tot verbazing van de broeders zelf bleken ook steeds meer jongeren er waarde aan te hechten op bezoek te komen in Taizé. Op een gegeven moment worden de broeders zich bewust van de nood, maar ook van de hoop die leeft onder de jongeren die op bezoek komen. Zo vonden de broeders er een nieuwe taak voor zich­zelf in.

9 >

Meer jongeren kwamen en het probleem rees dat de dorpskerk van Taizé voor al deze mensen te klein bleek. In 1962 werd met behulp van Duits geld en Duitse jongeren de Verzoeningskerk gebouwd. Dit als een gebaar van verzoening van Duitsland naar de rest van Europa en als een teken van enthousiasme over het leven in Taizé. Daar immers wil men verzoenend leven. De vorm en de indeling van de kerk zijn een symbool van de ark van Noach. Daardoor wordt het 'voortdu­rend op weg zijn' van mensen verduidelijkt; een pelgrimage van vertrouwen.

Een krantenartikel vatte de geschiedenis van Taizé als volgt samen: "In de oorlog zijn Roger Schutz en zijn vrienden hier begonnen. Het broze plannetje van toen is inmiddels uitgegroeid tot een kleurrijke, gevarieerde tuin"

 

 

10 >>

Een week in Taizé

Een week in Taizé begint voor een bezoeker meestal op zondag. In de middag en avond worden de meeste mensen verwelkomd. Behalve dat kun je de rest van de­ze dag gebruiken voor het opdoen van wat eerste indrukken, bij bijvoorbeeld het eten en het avondgebed, je kunt eens kijken hoe het terrein eruit ziet om ten slotte de je toegewezen barak op te zoeken en in je bed te duiken.

Wanneer het rustig is in Taizé, slaap je als bezoeker in een stapelbed in één van de barakken. In de drukte van de zomervakantie zijn deze barakken al snel vol en krijgen veel mensen een plaats in één van de grote tenten. Mensen die zelf hun tent hebben meegenomen, zetten die op. Voor gezinnen, mensen boven de 30 jaar en gehandicapten zijn er mogelijkheden om in een huis te verblijven. Al met al is het onderdak heel eenvoudig maar goed.

11 >>

De morgen

Na deze eerste nacht begint dan op maandag het echte programma. Een dag ziet er ongeveer als volgt uit: om acht uur begint de dag met het luiden van de klok­ken. Vanaf dan komen van alle kanten mensen richting kerk gelopen. Om half negen begint het morgengebed. Als je de kerk binnenkomt is het de bedoe­ling dat Je stil bent. Zeker de eerste keer is dit voor veel mensen niet moeilijk. Zo sterk als de kerk van de buitenkant de indruk geeft een betonnen blok te zijn, zoveel sfeer overkomt de mensen vaak wanneer zij binnenkomen. De dienst duurt ongeveer een half uur en bestaat vooral uit veel zingen, lezingen en stilte. '‘s Morgens worden ook het Heilig Brood en Wijn rondgedeeld. Veel mensen voelen zich al snel thuis in deze kerk.

Na het ochtendgebed loopt iedereen langs de daarvoor bestemde uitdeelplaats om een echt Frans ontbijtje in ontvangst te nemen: chocolademelk en stokbrood. Nee, geen croissantjes. je bent in Taizé!

12 >>

Om tien uur geeft één van de broeders een soort uitleg over een stukje uit de bijbel in combinatie met een stukje van 'De Brief van Taizé'. Deze brief, ge­schreven door frčre Roger, krijg je aan het begin van de week. De broeders spreken vaak verschillende talen. Andere benodigde vertalingen kunnen meestal op het moment zelf wel geregeld worden onder de bezoekers. Maar als gerust­stelling; met het engels, Duits of Frans dat je als Nederlander op de middelbare school leert, red je het meestal heel goed in Taizé. Ten slotte blijft het voor ie­dereen behelpen. En eigenlijk is dat veel te negatief uitgedrukt. Want al die ver­schillende talen zijn vaak ook een verrijking.

Deze 'verrijking' om met meerdere nationaliteiten bij elkaar te zijn, wordt nog duidelijker in de gespreksgroepen waarin je na de bijbeluitleg uiteen gaat. Aan het begin van de week worden hiervoor groepjes van ongeveer acht mensen ge­formeerd. Je kijkt hiervoor naar de taal die je zou willen spreken (bijvoorbeeld: Engels, Duits, Frans, Spaans).

13 >>

Het wordt aangeraden niet met teveel bekenden in een groep te gaan. Juist door deze groepjes kun je namelijk echt uitwisselen. Je praat over de meest uiteenlo­pende dingen. Er zijn veel kletsmomenten maar ook momenten van echt iets van jezelf delen. Als leiddraad krijg je vanuit de bijbeluitleg vragen mee. Nadat op de eerste dag de groepen zijn samengesteld, worden we werkzaamheden verdeeld. Een jongere die al wat langer in Taizé is, (een 'permanent') zal het werk voor die week verdelen: "I need ten people to clean the toilets. Can five people go with John to transport some beds? Who would like to take care of some little children this afternoon? This afternoon there will arrive a pig; would the three of you be so kind to help me by building a sort of stable for the poor animal. Enz. enz...."

Er is altijd genoeg te doen. Veel mensen vinden het heel leuk om op zo'n middag gewoon even lekker praktisch met elkaar aan het werk te zijn.

14 >>

Met elkaar werken schept een onderlinge band en daarbij geeft het je op een bepaalde manier het gevoel dichter bij het gemeenschap-zijn te staan. Soms kun je enorme lol tijdens het werk hebben. Het kan ook gewoon keihard aanpakken zijn.

De middag

Om kwart over twaalf beginnen de klokken dan alweer te luiden en is het tijd voor het middaggebed. Weer komen de broeders in hun witte pijen die ze trouwens alleen tijdens de diensten dragen langs de voorkant de kerk binnen en gaan zitten op hun plek in het middenvak van de kerk. Alle anderen zoeken een plekje daar omheen.

Je moet even wennen aan het idee, maar hoegenaamd iedereen is hier inderdaad weer aanwezig. Ook zij die er doorgaans weinig heil in zien om naar een kerk te gaan. En dan gaat het heus niet om spectaculaire bekeringen of om mensen die er tegen hun zin zitten. Maar het gebeurt. En waarom? .... Dat is misschien leuk om zelf eens uit te vinden!

15 >>

Maar om op de dagindeling terug te komen: om 13.00 uur delen enkelen van de bezoekers de lunch uit. En de rest staat er dus voor in de rij. Ook het in de rij staan is natuurlijk in Taizé altijd nog stukken gezelliger dan in een Nederlands postkantoor. (En het gaat nog sneller ook). Tussen de middag is het eten, net als 's avonds, warm. Althans, er zit altijd iets warms bij. Daarnaast vaak brood, kaas, fruit en koek. En natuurlijk word je bij alles wat je op je dienblaadje ge­legd krijgt, in welke taal dan ook, een heel smakelijk eten gewenst. Ook de afwas wordt door een groepje bezoekers verzorgd.
En dan is er om 14.00 uur de gelegenheid om de Taizéliederen meerstemmig te leren zingen.

Om half vier tref je je groep weer met gesprekken of praktische werk. Om 17.00 uur is er thee en treffen we de deelnemers van de Noord-Nederland bus elkaar om 17.15 uur bij Oyak. Dan kunnen we even bijpraten en zonodig wat praktische dingen regelen.

16 >>

De avond

Om 18.00 uur zijn er workshops of landenontmoetingen (zie programma aldaar) en een uurtje later staat het eten dan al weer klaar.

's Avonds begint om half negen het avondgebed dat vaak wat langer doorgaat dan de andere gebedsdiensten. Dat wil zeggen; 's morgens en 's middags is het ook zo dat de diensten zijn afgelopen wanneer de broeders na ongeveer een half uur weggaan. Vanaf dat moment gaan dan ook langzamerhand steeds meer men­sen weg. Het zingen gaat echter nog een tijdje door en je kunt dus zelf bepalen hoelang je wilt blijven. Maar omdat er 's avonds voor veel mensen geen verplich­tingen meer zijn, blijven sommigen wat langer. Tijdens het zingen na afloop van het avondgebed gaan enkele broeders langs de zijkanten van de kerk staan zodat je met hen kunt praten.

Sta je na het avondgebed weer buiten en je hebt nog geen zin om meteen naar je bed te gaan, dan is er nog altijd Oyak.

17 >>

Oyak is de naam van het soort-van-café in Taizé. De regel is dat er maar één alcoholisch drankje per avond wordt gedronken. Maar het terras is er niet minder gezellig om. Vanuit deze gezelligheid zoek je dan vroeg of (trouwens niet al te) laat je barak weer op. Meestal om als een blok in slaap te vallen.

En dit is dus zoals de dag er in Taizé ongeveer uit kan zien. Gelukkig is er tus­sendoor ook tijd om zelf in te vullen. Wat hier werd weergegeven is trouwens het programma voor een week in een rustige periode in Taizé. Is het namelijk vakantie, dan wordt alles meer opgedeeld in groepen en heb je een minder algemeen programma. In deze zomermaanden kun je kiezen om mee te doen in een uitwisselingsgroep, in een bijbelgroep of in een werkgroep. In deze twee laatste groe­pen doe je ook wel aan uitwisseling met je groep en praat je ook samen naar aan­leiding van thema's. Verder is er altijd de mogelijkheid om een week 'in stilte' te zijn. Je hebt dan je programma en slaapplaats apart van de overige bezoekers.

18 >>

Andere gebeurtenissen

Op enkele dagen van de week gaan de dingen anders. Er is bv. aan het einde van de week een middag met ontmoetingen per land. De aanwezige Nederlanders pra­ten over hoe je thuis verder gestalte zou kunnen en willen geven aan wat je in Taizé ontdekt hebt.

Wat betreft de gebedsdiensten is het belangrijk om nog te vertellen dat het einde van iedere week wordt beleefd als een viering van Pasen. Vrijdagavond -denk aan Goede Vrijdag- is er het gebed rond het kruis. Zaterdagavond is er het 'feest van het licht'. Het licht wordt uitgedeeld en met kaarsen aan elkaar doorgegeven. Zondagochtend is er de eucharistieviering.

De zaterdagavond is ook speciaal omdat er dan na de gebedsviering in de kerk een ontmoeting met frčre Roger plaats vindt. Hij praat over wat er die week is gebeurd, een soort van overdenking.

Waarschijnlijk zul je na een week in Taizé nog steeds moeten wennen aan de eenvoud van woorden waarmee toch zoveel wordt gezegd.

19 >>

Maar ondanks dit wennen, worden mensen geraakt door het zoeken naar bronnen van innerlijk leven en het streven om als pelgrims van vertrouwen de aarde bewoonbaar voor allen te maken...

De reis met de Noord-Nederland-Bus

De reis met de Noord-Nederland-Bus wordt georganiseerd door een aantal vrijwilligers. Samen proberen we de reis te organiseren zonder enig winstbejag.

Het plan is om met jongeren uit Noord-Nederland naar Taizé te reizen. We zullen dan zaterdagavond vertrekken en de week erop zondagmorgen weer thuis komen.

Taizé wil er allereerst zijn voor jongeren, deze reis is daarom bedoeld voor mensen tussen de 17 en 30 jaar oud. Voor een enkele dertigplusser is er eventueel plaats, na overleg.   

20 >>

De kosten voor het verblijf in Taizé zijn naar draagkracht: iemand uit Oost Eu­ropa betaalt minder dan iemand uit West Europa. We gaan er daarom vanuit dat de reis de jongeren zelf        € 155 kost. Voor mensen boven de dertig zal het bedrag neerkomen op     € 260. Voor persoonlijke uitgaven (een drankje bij Oyak of een eventueel 'souvenir' uit het atelier van de broeders) kun je wat zakgeld meenemen, maar veel geld kun je in Taizé niet uitgeven.

In de reissom is niet een reis- en ongevallenverzekering opgenomen. Deze verzekering MOET door de deelnemers persoonlijk worden afgesloten. Om te reizen naar Frankrijk voldoet een 'Europese Identiteitskaart', deze is goedkoper aan te schaffen dan een paspoort.

Minderjarigen dienen toestemming van ouder of voogd te hebben om aan de reis deel te nemen. Hun ouders moeten de begeleiders machtigen voor eventuele ziekenhuisopname en huisartsbezoek.

21 >>

Voor kennismaking met elkaar en het regelen van allerlei praktische zaken is er een voorbereidingsavond.

Meer informatie? Klik
HIER 

 

 

 

 

All Rights Reserved. Copyright © 2003-2010  http://www.jongerenwebsite.nl